انگیزش و نقش آن در رویداد های روانی

همه ما تا کنون به مطالبی در فضایی مجازی برخوردیم تحت عنوان های بمب انگیزشی ، سخنرانی که فضایی مجازی را منفجر کرد، صحبت های انگیزشی ، کلیپ انگیزشی و یا جلسات انگیزشی که افراد مختلف در همه جا برگزار می کند اما سوال این جا است انگیزش چیست؟ انگیزه چیست؟ آیا انگیزه با انگیزش فرق دارد؟

بحث در مورد انگیزش و نقش آن در رویداد های روانی و تاثیر آن در رفتار افراد، بی شک در قلمرو پژوهشهایی روانشناس قرار می‌گیرد. با بررسی نظریات روانشناسان بزرگ همچون جونز، اتکینسون، هک هازن، هانت و… میتوان چنین نتیجه گرفت که روانشناسی انگیزش با مسائل و پدیده های سرو کار دارد که کل روانشناسی با آن روبرو است، ولی با کمی دقت میتوان پی برد، مسائل اساسی در روانشناسی انگیزش عبارتند از: چرا رفتار خاص پدید می آید، چرا رفتار هدفشان است، چرا رفتاری برای مدت زمانی طولانی ادامه پیدا میکند، چرا رفتار به صورت پیوسته و تناوب دار اتفاق می افتد، چرا رفتار ها از لحاظ درجه شدت با یکدیگر متفاوت اند و چرا در برخی رفتار گرایش به تکرار وجود دارد.

تعریف انگیزه و انگیزش

با توجه به این که تعریف انگیزش بستگی به مفاهیم نظری که روانشناس دارد، لذا تعریف هریک از آنان میتواند صحیح باشد.مفهوم انگیزش در هریک از نظریه ها به صورت مفاهیم و سازه های اختصاصی از قبیل کشاننده،غریزه،نیاز،تلاش و انتظار به کار رفته و در هر تعریف یه یکی از عوامل تعیین کننده نقش بیشتری داده شده است. پایبند روانشناسان به یکی از نظریه ها موجب ایجاد محدودیت د رد ارائه تعریف میشود و بسیاری از آنان سازه های ویژه انگیزش را دن نظر قرار داده، جایگزین مفهوم انگیزش کرده اند. به چند مورد از این تعاریف در آدمه اشاره میکنیم :

  • گرامن: انگیزش را عاملی می داند که ما را برمی انگیزد ، به حرکت وا میدارد و به سوی رفتار معین سوق میدهد .
  • اش: انگیزش را در بر گیرنده مجموع عوامل هشیار و ناهشیار فعالیت روانی میداند که بر اساس آن اراده و رفتار ما شکل میگیرد.
  • راپاپورت:انگیزه را نیروی اشتها آور درونی تلقی میکند .
  • آلپورت : انگیزش را وضعیت درونی ارگانیزم تلقی می کند که رفتار و تفکر فرد ناشی از آن است.
  • یانگ : انگیزش را فرایند فعال کردن رفتار ، حفظ فعالیت و هدایت الگوی رفتار تلقی میکند.

با توجه به تعاریف ذکر شده انگیزش و انگیزه را میتوان چنین تعریف کرد:

  1. انگیزه ،گرایش ویژه یا گرایش رفتار نسبتا ثابت زمانی است که به موقعیت بستگی ندارد ،مثل انگیزه پیشرفت
  2. انگیزش، مجموع متغیر های پیچیده ارگانیزمی و محیطی است که کنش آنها به فعالیت عمومی و جهت دار احساس و رفتار منجر میشود .
  3. با این تعاریف میتوان نتیجه گرفت انگیزه و انگیزش با هم متفاوت هستند .

منبع: مجله اینترنتی کاج درخشان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *